Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/wolnywroclaw/ftp/rcp/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/wolnywroclaw/ftp/rcp/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/wolnywroclaw/ftp/rcp/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Regulamin – RentCarPolska
  • 7 DNI W TYGODNIU / 24 GODZINY NA DOBĘ
  • DOWOLNY ADRES
  • 71 307 04 43

Regulamin najmu samochodów:

Obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Wstęp

1. Niniejszy Regulamin został wydany przez Rent Car Polska sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-077), ul. Kazimierza Wielkiego 1, KRS 660010, NIP: 8822126079, („Wynajmujący”).

2. Regulamin określa warunki najmu samochodów w umowach zawieranych przez Wynajmującego i stanowi integralną część umowy najmu.

3. W razie sprzeczności umowy najmu i Regulaminu strony związane są umową najmu.

4. Definicje:
a) Najemca – strona umowy najmu inna niż Wynajmujący lub osoba, która złożyła rezerwację samochodu;
b) Użytkownik – Najemca oraz każda osoba wskazana przez Najemcę w umowie najmu jako upoważniona do prowadzenia samochodu lub osoba, której Najemca faktycznie powierzył prowadzenie samochodu;
c) forma dokumentowa – forma dokumentowa w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym zwłaszcza e-maile, SMS-y lub nagrane rozmowy telefoniczne. Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem

5. Najemcą samochodu może zostać:
1) Osoba fizyczna, która spełnia łącznie warunki:
a) przedstawi Wynajmującemu ważny dowód osobisty lub ważny paszport,, oraz ważne prawo jazdy
b) przedstawi Wynajmującemu kartę kredytową ważną dłużej niż 3 miesiące od zakończenia okresu najmu,
c) jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeżeli zawiera umowę najmu w zakresie swojej działalności gospodarczej,
d) ukończyła: -19 lat – klasy samochodów: B, B+, B automat; -21 lat – klasy samochodów: C, C+, C automat, chyba że wniesie opłatę z pkt 53; -23 lata – klasy samochodów: D, D+, D automat, SUV, SUV automat, chyba że wniesie opłatę z pkt 53; -28 lat – klasy samochodów: SUV Premium, E, chyba że wniesie opłatę z pkt 53; -25 lat – klasy samochodów inne niż wskazane powyżej, chyba że wniesie opłatę z pkt 53;

2) Osoba prawna (lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego), której reprezentant zawierający umowę najmu w imieniu tej osoby: a) przedstawi informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców KRS, oraz b) przedstawi dokument, o którym mowa w ust. 1 a) powyżej oraz dowód umocowania do zawarcia umowy najmu (np. pełnomocnictwo) – jeżeli umocowanie to nie wynika z dokumentu z ust.2 a) oraz; c) spełnia warunek, o którym mowa w ust. 1 d) powyżej.

6. Najemca będący konsumentem wyraża zgodę na zasięgnięcie przez Wynajmującego informacji dotyczących wiarygodności płatniczej Najemcy w biurach informacji gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wynajmujący ma prawo odmowy zawarcia umowy najmu, jeżeli biuro informacji gospodarczej udostępni Wynajmującemu negatywne informacje dotyczące wiarygodności płatniczej Najemcy albo natychmiastowego rozwiązania umowy najmu w formie pisemnej lub dokumentowej, jeżeli takie informacje zostaną udostępnione Wynajmującemu po zawarciu umowy najmu.

7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za samochód oraz za działania i zaniechania Użytkownika, w szczególności przestrzeganie przez Użytkownika obowiązków wynikających z Regulaminu i umowy najmu do czasu odebrania samochodu przez Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wynajmującego.

8. Do kierowania samochodem uprawnieni są wyłącznie Najemca i Użytkownik, którzy spełniają w każdym momencie trwania umowy najmu kryteria określone w pkt 5 ust. 1 lit d), z których każdy posiada od co najmniej roku uprawnienia do kierowania samochodami oraz ważne na terytorium Polski prawo jazdy.

9. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub Użytkownika wymogów wskazanych w pkt 8 Wynajmujący jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu w formie pisemnej lub dokumentowej.

10. Najemca dokonuje rezerwacji samochodu przy pomocy formularza dostępnego na stronie internetowej: www.rentcarpolska.pl według stawek opłat (w tym czynszu najmu ) obowiązujących w danym dniu na tej stronie.

11. Po złożeniu rezerwacji Najemca otrzyma potwierdzenie jej złożenia na wskazany przez siebie adres e-mail.

12. Warunkami zawarcia przez Wynajmującego umowy najmu są:
a) pozytywne zweryfikowanie danych Najemcy;
b) zaakceptowanie przez Najemcę obowiązującego Regulaminu dostępnego na stronie: www.rentcarpolska.pl;
c) spełnienie warunków przewidzianych w pkt 5;
d) złożenie rezerwacji co najmniej 48 godzin przed planowanym czasem odbioru samochodu;
e) podanie danych karty kredytowej spełniającej warunek, o którym mowa w pkt 5 ust. 1 lit. b);
f) w przypadku płatności przelewem – uznanie kwoty przelewu na rachunku bankowym Wynajmującego.

13. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez jej podpisanie przez Najemcę i przedstawiciela Wynajmującego na warunkach z rezerwacji potwierdzonej przez Wynajmującego, co nie uchybia pkt 15 i 16. W razie zawarcia umowy najmu przez więcej niż jednego Najemcę ich odpowiedzialność jest solidarna.

14. Przy zawieraniu umowy najmu dokonywana jest na karcie płatniczej Najemcy preautoryzacja. Zwolnienie preautoryzacji następuje w terminie wynikającym z procedur banku będącego wystawcą karty. Wynajmujący uprawniony jest do obciążenia Najemcy niezapłaconymi, a należnymi kwotami wynikającymi z umowy najmu oraz Regulaminu. W przypadku blokady trwającej dłużej niż 14 dni, Wynajmujący rekomenduje Najemcy kontakt z bankiem. Zwolnienie preautoryzacji nie oznacza zrzeczenia przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.

15. W razie niemożności wydania samochodu zgodnego z potwierdzoną rezerwacją Wynajmujący ma prawo wynająć Najemcy samochód tej samej lub wyższej klasy, z zastosowaniem stawki z rezerwacji. Taka zmiana nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy najmu.

16. W przypadku przedłużenia najmu Najemca jest rozliczany według ostatniej obowiązującej Najemcę ceny. Obowiązki Najemcy

17. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili jego wydania, wraz z kluczykami, pilotem, dokumentami oraz całym wyposażeniem. Najemca akceptuje, że samochód jest wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.

18. Najemca otrzymuje samochód czysty i jest zobowiązany oddać go w takim samym stanie.

19. Najemca oraz Użytkownik zobowiązani są do używania samochodu w sposób określony w umowie, oraz odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu samochodu, a ponadto zobowiązują się do:
a) zamykania samochodu oraz zabezpieczenia poza samochodem dowodu rejestracyjnego i kluczyków lub pilota przy każdorazowym wyjściu z samochodu,
b) wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu obejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzania prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł,
c) stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie z informacją podaną przy wlewie paliwa lub w dowodzie rejestracyjnym w rubryce P3.

20. Koszt paliwa zużytego podczas najmu, płynów eksploatacyjnych oraz naprawy lub wymiany uszkodzonego w trakcie najmu ogumienia (w razie braku możliwości zakupu pojedynczej opony tego samego typu, również drugiej opony na tę samą oś) pokrywa Najemca.

21. Przemieszczenie samochodu poza granice Austrii, Czech, Litwy, Niemiec, Polski lub Słowacji jest zakazane. Wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą oraz koszty związane ze zwrotem samochodu znajdującego się poza Polską Najemca niebędący konsumentem ponosi w pełnej wysokości. Najemca będący konsumentem ponosi koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, chyba że wykaże, że nie ponosi winy za ich powstanie i naruszenie umowy najmu. Niezależnie od odpowiedzialności Najemcy określonej w niniejszym punkcie, naruszenie zakazu, o którym mowa w zdaniu pierwszym wyłącza uprawnienia do dostarczenia samochodu zastępczego.

22. W przypadku, gdy przepisy wymienionych w pkt 21 państw przewidują inne wymogi dotyczące wyposażenia samochodu niż przewidziane w prawie polskim, Najemca obowiązany jest dostosować samochód do wymogów prawa tego państwa na swój koszt, przy czym nie uprawnia to Najemcy do ingerencji w samochód i nie znosi obowiązku zwrotu samochodu w stanie, w którym został on wydany Najemcy.

23. Jeżeli Najemca korzysta z samochodu niezgodnie z umową lub jego przeznaczeniem, a także, gdy z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie dokonania kradzieży lub przywłaszczenia samochodu, Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej lub dokumentowej.

24. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz przewożenia zwierząt.

25. Najemca zobowiązany jest do zachowania na samochodzie wszystkich oznaczeń, w tym firmowych Wynajmującego. Usunięcie/zasłonięcie oznaczeń możliwe jest po uzyskaniu uprzedniej zgody Wynajmującego, która może zostać udzielona pisemnie lub za pośrednictwem e-mail na wskazany przez Najemcę adres poczty elektronicznej.

26. Zapłata wszelkich kar pieniężnych, grzywien, opłat za parkowanie, opłat autostradowych i innych za korzystanie z infrastruktury drogowej, jak również należności prywatnoprawnych i publicznoprawnych wynikłych z korzystania z samochodu jest obowiązkiem Najemcy lub Użytkownika, chyba że Najemca wykaże, że zgodnie z przepisami prawa Najemca ani Użytkownik nie ponoszą odpowiedzialności za zapłatę tego rodzaju kwot albo wykaże, że nałożenie na Najemcę lub Użytkownika obowiązku zapłaty tego rodzaju kwoty nastąpiło z winy Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kwot, które Wynajmujący zapłacił w związku z naruszeniem przez Najemcę zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym. Zwrot samochodu

27. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód w miejscu i czasie ustalonym w umowie najmu.

28. Za uprzednią zgodą Wynajmującego Najemca może zwrócić samochód w innym miejscu niż określono w umowie. Za zwrot samochodu w innym miejscu niż określono w umowie Najemca ponosi opłatę z pkt 67.

29. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 59 minut nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat. Zwrot samochodu po tym czasie powoduje naliczenie kary umownej zgodnie z pkt 45 lit. i), z zastrzeżeniem pkt 30.

30. Przedłużenie najmu samochodu jest możliwe w formie pisemnej lub dokumentowej jedynie w przypadku: a) złożenia Wynajmującemu oświadczenia o zamiarze przedłużenia najmu na co najmniej 12 godzin przed upływem terminu zwrotu określonego w umowie najmu oraz b) uzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu samochodu oraz c) dokonania opłaty za cały okres dodatkowego najmu.

31. Samochód niezwrócony w terminie, również z powodu niespełnienia wszystkich warunków określonych w pkt 30, zostaje zgłoszony Policji jako skradziony. Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej zgodnie z pkt 45 lit. i).

32. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami związanymi z tym odbiorem.

33. Zwrot samochodu, kluczyków i dokumentów samochodu może nastąpić, z zastrzeżeniem pkt 35, na rzecz przedstawiciela Wynajmującego. Zabronione jest przekazywanie kluczyków i dokumentów samochodu osobom nieuprawnionym. Zwrot samochodu potwierdzany jest protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Wynajmującego oraz Najemcę. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze lub podpisania protokołu odbioru albo jest nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu, Wynajmujący może dokonać odbioru jednostronnie.

34. Punkty wynajmu czynne są w godzinach określonych na stronie www.RentCarPolska.pl

35. W przypadku zwrotu samochodu poza godzinami pracy danego punktu wynajmu Najemca:
a) w punkcie wynajmu posiadającym skrzynkę/wrzutnię pod nieobecność przedstawiciela Wynajmującego, dokonuje zwrotu samochodu, za opłatą z pkt 55, poprzez umieszczenie kluczyków oraz dokumentów samochodu w skrzynce/wrzutni. Najemca akceptuje w ten sposób dokonanie przez Wynajmującego jednostronnego odbioru samochodu poprzez podpisanie przez przedstawiciela Wynajmującego protokołu odbioru samochodu;
b) w przypadku nieobecności przedstawiciela Wynajmującego w punkcie wynajmu posiadającym skrzynkę/wrzutnię poza godzinami pracy Najemca ma możliwość zwrotu samochodu za podpisaniem dwustronnego protokołu odbioru samochodu, za opłatą z pkt 56. Usługę należy zgłosić na 24 h przed zakończeniem wynajmu.

36. Jeśli do zapłaty z tytułu najmu samochodu na podstawie umowy odrębnej od umowy najmu zobowiązany jest zakład ubezpieczeń lub operator assistance, a Najemca przedłuża najem, obowiązek zapłaty za każdą dodatkową dobę po upływie okresu uzgodnionego z zakładem ubezpieczeń lub operatorem assistance, przechodzi na Najemcę. Najemca zobowiązany jest opłacić należność z góry, a umowa najmu ulega przedłużeniu jedynie o okres z góry opłacony przez Najemcę. W przypadku braku zapłaty umowa najmu ulega rozwiązaniu z upływem ostatniej opłaconej doby najmu. Awarie, uszkodzenia, kradzież samochodu

37. Najemca udostępni Wynajmującemu samochód w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego.

38. W razie awarii lub niesprawności samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego pod rygorem pokrycia ich kosztów. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy poza miejscem zwrotu wskazanym w umowie najmu Najemca ponosi koszt jego holowania.

39. Najemca nie ma prawa do wykorzystywania wynajętego samochodu do holowania.

40. W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne powiadomienie o zdarzeniu Policji oraz Wynajmującego pod numerem telefonu +48 71 307 04 43. Najemca zobowiązany jest ponadto współdziałać z zakładem ubezpieczeń i Wynajmującym w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności w terminie 14 dni od zdarzenia dostarczyć jego pisemny opis, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu i dokumentu tożsamości oraz oświadczenie o trzeźwości w chwili zdarzenia. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty samochodu. Najemca odpowiada za szkodę powstałą wskutek braku wykonania obowiązków wynikających z niniejszego punktu, chyba że wykaże, że brak jego współdziałania nie utrudnia Wynajmującemu dochodzenia roszczeń z tytułu zdarzeń wskazanych powyżej.

41. W przypadku awarii lub unieruchomienia samochodu Wynajmujący udostępni Najemcy samochód zastępczy w 12 godzin w Polsce albo 48 godzin na terenie Austrii, Czech, Litwy, Niemiec lub Słowacji od chwili poinformowania Wynajmującego. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu najmu. Jeżeli samochód zastępczy jest klasy niższej, wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.

42. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
a) utraty albo zniszczenia dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej lub kluczyków od samochodu;
b) uszkodzenia samochodu z winy Najemcy lub Użytkownika;
c) unieruchomienia samochodu poza terytorium Austrii, Czech, Litwy, Niemiec, Polski lub Słowacji;
d) szkód parkingowych i aktów wandalizmu, chyba że uniemożliwiają korzystanie z samochodu, a za ich powstanie nie odpowiada Najemca;
e) przebicia opony. Odpowiedzialność Najemcy i kary umowne

43. Najemca z tytułu zdarzeń określonych w pkt 44 i 45 Regulaminu zapłaci Wynajmującemu określoną w tych punktach karę umowną, chyba że udowodni, iż do zdarzenia doszło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Najemca ani Użytkownik (np. pisemnym oświadczeniem sprawcy zdarzenia lub gdy sprawca nie jest znany – notatką urzędową Policji z miejsca zdarzenia, w której zostaną opisane jego okoliczności lub dokumentacja postępowania sprawdzającego lub przygotowawczego w razie kradzieży lub innych zdarzeń przestępnych).

44. Kara umowna z tytułu uszkodzenia lub braku wykonania obowiązków z pkt 40, zależy od klasy samochodu i wynosi:  w klasie B, B+, B automat – 2000 PLN  w klasie C, C+, C automat, M – 4000 PLN  w klasie D, D+, D automat, SUV, SUV automat, – 5000 PLN  w klasie E, SUV Premium – 10000 PLN  w klasie innej niż wymienione powyżej – 5000 PLN

45. Pozostałe kary umowne:
a) uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu – 1000 PLN
b) uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu (z zastrzeżeniem pkt 49 e) – 700 PLN
c) uszkodzenie, zgubienie tablicy rejestracyjnej, naklejki rej. na szybie (za każde) – 400 PLN
d) złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w samochodzie – 500 PLN
e) złamanie zakazu przewożenia zwierząt – 300 PLN
f) zwrot brudnego samochodu osobowego – 100 PLN
g) zwrot brudnego samochodu dostawczego, specjalistycznego – 150 PLN
h) zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku – 500 PLN
i) bezumowne korzystanie z samochodu – wartość stawki dobowej określonej w umowie najmu plus 100 PLN za każdą rozpoczętą dobę
j) utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub Użytkownika, naprawa samochodu bez zgody Wynajmującego – – 2000 PLN
k) zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa, o którym mowa w pkt 19 c) – 2000 PLN
l) demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego – 2500 PLN
m) wyjazd za granicę (poza kraje wymienione w pkt 21) – 2000 PLN
n) kierowanie samochodem przez osobę niebędącą Najemcą, Użytkownikiem – 1000 PLN
o) uszkodzenie lub utrata kołpaka (za każdy kołpak) – 100 PLN
p) uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę) – 1000 PLN
q) uszkodzenie opony w sytuacji określonej w pkt 20 – 100 PLN
r) uszkodzenie opony w sytuacji określonej w pkt 20 w wypadku braku możliwości zakupu pojedynczej opony tego samego typu – 200 PLN
s) zgubienie biletu parkingowego wystawionego przez operatora parkingu – 150 PLN
t) uzupełnienie brakującego paliwa do pierwotnej ilości za każdy litr paliwa (kara pokrywa zryczałtowany koszt zakupu i uzupełnienia brakującego paliwa) – 7 PLN

46. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa należną karę umowną.

47. Najemca, za opłatą określoną w pkt 60, może wykupić Pakiety, zmniejszające Jego odpowiedzialność:
a) CDP+TP – odpowiedzialność Najemcy z pkt 44 mniejsza o 50% oraz wyłączony pkt 46 i pkt 45 lit. n);
b) SCDP+TP+WDP+TDP – wyłączony pkt 44 (w tym szyby, opony, felgi), pkt 46 oraz pkt 45 lit. n-r).

48. Pakiety wymienione w pkt 47 nie wyłączają odpowiedzialności z tytułu pozostałych kar umownych oraz innej odpowiedzialności określonej w Regulaminie (w tym z pkt 49). Pakiety mogą zostać wykupione tylko na cały okres umowy najmu.

49. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania lub zaniechania bądź niedbalstwa, w tym:
a) zawinionego uszkodzenia wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych plam;
b) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, lub bez ważnego prawa jazdy;
c) ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji;
d) niedozwolonego wyjazdu samochodem poza terytorium Polski;
e) niedopełnienia obowiązku zwrotu dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu lub niedopełnienia innych obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela skutkujących odmową wypłaty odszkodowania;
f) przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego;
g) uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach;
h) posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajęcia samochodu.

50. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania w całości lub w części kary umownej lub opłat dodatkowych. Opłaty

51. Opłaty, w tym czynsz najmu, pobierane są z góry w Złotych Polskich (PLN), chyba, że pobranie z góry danej opłaty nie jest możliwe z uwagi na rodzaj lub chwilę powstania obowiązku jej uiszczenia. W takim przypadku opłata pobierana jest po zakończeniu najmu. W przypadku najmu samochodu zastępczego strony mogą odmiennie określić zasady rozliczeń należności, w szczególności z udziałem w tych rozliczeniach podmiotu trzeciego. W przypadku odmowy przez podmiot trzeci pokrycia w całości lub w części należności Wynajmującego wynikających z tytułu najmu, Najemca obowiązany jest do ich zapłaty w terminie 7 dni od dnia wezwania. Najemca ma prawo cofnąć zgodę na wystawianie i przesyłanie dokumentów księgowych drogą elektroniczną pisemnie lub za pośrednictwem e-mail na adres: biuro@rentcarpolska.pl. Wszystkie ceny wymienione w Regulaminie, umowie najmu oraz na stronie internetowej www.ipanek.pl są cenami brutto, chyba że w umowie najmu lub umowie ramowej wskazano inaczej.

52. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.

53. Wynajem samochodu klasy C, C+, C automat, przez osobę w wieku 19 – 21 lat, samochodu klasy D, D+, D automat, SUV, SUV automat, przez osobę w wieku 21-23 lata lub samochodu klasy E, SUV Premium przez osobę w wieku 25 – 28 lat (dopłata za dobę najmu) – 40 PLN

54. Wydanie samochodu poza godzinami pracy punktu wynajmu – 40 PLN

55.Zwrot samochodu w przypadkach określonych w pkt 35 a) – 40 PLN

56.Zwrot samochodu w przypadkach określonych w pkt 35 b) – 100 PLN

57.Przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony kilometr – 0,50 PLN

58. Podstawienie lub odbiór w granicach miasta, w którym znajduje się punkt wynajmu – 50 PLN

59.Podstawienie/odbiór samochodu poza granicami miasta, w którym znajduje się punkt wynajmu – 4 PLN za km liczone od centrum miasta wskazanego przez nawigację do miejsca podstawienia lub odbioru.

60.Pakiety ograniczające odpowiedzialność Najemcy, o których mowa w pkt 47 (opłata za dobę, przy czym w przypadku najmu trwającego do 29 dób opłata naliczana jest maksymalnie za 15 dób, a w przypadku najmu trwającego powyżej 29 dób opłata naliczana jest maksymalnie za 10 dób): a) CDP + TP klasy B, B+, B automat – 30 PLN klasy C, C+, C automat, M – 50 PLN klasy D, D+, D automat, SUV, SUV automat, R cargo, N – 60 PLN klasy VAN automat, R, N chłodnia – 80 PLN klasa E, SUV Premium – 100 PLN klasy inne niż wskazane powyżej – 60 PLN b) SCDP + TP + WDP + TDP klasy B, B+, B automat – 50 PLN klasy C, C+, C automat, M – 80 PLN klasy D, D+, D automat, SUV, SUV automat, R, R cargo, N, N chłodnia, VAN automat – 100 PLN klasa E, SUV Premium – 150 PLN klasy inne niż wskazane powyżej – 100 PLN

61.Każdy Użytkownik inny niż Najemca za każdą dobę najmu – 15 PLN

62.Nawigacja GPS z mapą Polski (za dobę, ale nie więcej niż za 10 dób) – 20 PLN

63.Fotelik lub podkładka dla dziecka (za dobę, ale nie więcej niż za 10 dób) – 20 PLN

64.Opłata administracyjna za obsługę należności lub opłat, o których mowa w pkt 26 – 100 PLN

65.Opłata za rezygnację z wykonania umowy do 48 h przed datą rozpoczęcia najmu – 50 PLN

66.Opłata za rezygnację z wykonania umowy na 48 h lub mniej przed rozpoczęciem najmu – 300 PLN

67.Zwrot samochodu w innym miejscu niż określone w umowie najmu – 300 PLN Reklamacje

68.Reklamacje należy kierować na adres Wynajmującego z pkt 1 lub e-mail: biuro@rentcarpolska.pl

69.Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania jej przez Wynajmującego.

70.O sposobie rozpatrzenia reklamacji Najemca zostanie poinformowany w formie, w jakiej wpłynęła reklamacja. Postanowienia końcowe

71.Zmiana umowy najmu wymaga formy pisemnej lub dokumentowej.

72.Administratorem danych osobowych jest Wynajmujący Rent Car Polska sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-077), ul. Kazimierza Wielkiego 1, Dane osobowe są przetwarzane przez Wynajmującego lub podmioty trzecie z nim współpracujące w celu realizacji umowy najmu, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Wynajmującego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

73.Najemcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy najmu lub przedłużenia umowy najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z późn. zm.) zgodnie z art. 38 pkt 12 tej ustawy.

74.Niniejszy Regulamin oraz umowa najmu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, z wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 221 k.c., które rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!